Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår (ved kjøp av utdanning og kurs, se også spesielle vilkår nedenfor)

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Innhold

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsing

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er inspartum akademi , Askeladdveien 5, 0852 Oslo Telefon: +47 416 96 453 , Org.Nr: 999035345  og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har gjennomført kurset/utdanningen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han eller hun, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Spesielle vilkår for kjøp av kurs og utdanning

Spesielle vilkår og betingelser for kjøp av kurs og utdanning fra inspartum akademi.
 1. Generelt
  I tillegg til kjøpsvilkår ovenfor, gjelder påfølgende vilkår og betingelser for den (kunden) som inngår avtale med inspartum akademi (leverandør) og bruk av inspartum akademis tjenester (tjeneste).
 2. Hovedtjeneste
  Utdanning, sertifisering og kursing innen gruppetrening.
 3. Parter
  Leverandør: Er inspartum akademi.
  Adresse: Askeladdveien 5, 0852 Oslo. Registrert i Brønnøysund‐registeret med organisasjonsnummer: 999 035 345. Telefon: 416 96 453. E-post: info@inspartum.no og blir i det følgende benevnt som «inspartum akademi», «leverandør», «vi» eller «oss».
 4. Bestilling
  Bestilling skal alltid skje elektronisk via påmeldingsskjema på inspartum akademi sine nettsider (www.inspartum.no), og kundens bestilling skal uten ugrunnet opphold bekreftes elektronisk av inspartum akademi.
  1. Salgsbetingelser
   Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av tjenester fra inspartum akademi til kunde. Salgsbetingelsene utgjør, sammen med kundens bestilling, det samlede grunnlaget for kjøpet. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt i form av e‐post eller brev. 
  2. Priser for tjenesten
   Oppdaterte priser for tjenestene finnes til enhver tid på inspartum.no. inspartum akademi tar forbehold om trykkfeil. De oppgitte priser er bindende for begge parter. inspartum akademi forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og/eller avgifter, eller andre forhold utenfor inspartum akademis kontroll.
  3. Hva inngår i tjenesten?
   inspartum akademis tjenester: inspartum instruktørutdanning, inspartum påbygging og inspartum workshop, har ulikt omfang og innhold. Mer informasjon om omfang og innhold for de ulike tjenestene, finner du på inspartum.no.
  4. Tilleggskostnader
   Kunden står for tilleggskostnader knyttet til kurslitteratur, og eventuelt reise, opphold og kost i forbindelse med den kjøpte tjenesten.
 5. Betalingsvilkår
  Betalingsinformasjon og faktura for deltakeravgift sendes etter fullført påmelding til den e-postadressen som er blitt oppgitt av kunden. Kjøpesummen gjøres opp i henhold til betalingsfristen som er oppgitt på nevnte faktura. Ved forsinket betaling skal kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Kurset må være betalt i sin helhet før oppstart av utdanning/kurs.
  1. Inngåelse av avtale
   Bestillingen er bindene fra og med det tidspunktet påmeldingen er registrert av inspartum akademi og kunden har fått bekreftelse på påmelding.
  2. Angrerett
   Privatkunder: Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen med inspartum akademi ved å sende eller levere utfylt angrerettskjema innen 14 dager etter bestillingen er registrert og bekreftet, jf. angrerettloven § 11 første ledd, og tilsvarende etter § 18 for tjenester. Angreretten må utøves skriftlig. Det er kunden som har bevisbyrden for at benyttelse av angreretten har skjedd innen fristen. Påmelding er bindende etter at angrefristen er utløpt og innbetalt deltakeravgift refunderes ikke etter dette.
  3. Utsettelse og avmelding av inspartum instruktørutdanning
   Ved avmelding inntil seks uker før oppstart av utdanningen, tilkommer et administrasjonsgebyr på 500 NOK. Ved avmelding senere enn seks uker før oppstart av utdanningen tilkommer et avmeldingsgebyr tilsvarende 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding etter påbegynt utdanningsløp, refunderes ikke deltakeravgiften. Påmeldte deltakere som ikke møter til utdanningen de er oppmeldt til og som ikke er avmeldt innen gitte frister, vil ikke få refundert deltakeravgiften.
  4. Avmelding påbyggingskurs, workshops og foredrag
   Ved avmelding av påbyggingskurs, workshops eller foredrag inntil fire uker før oppstart (gjelder både fysiske kurs og online kurs), tilkommer et administrasjonsgebyr på 300 NOK. Påmeldte deltakere som ikke møter til kurs de er oppmeldt til og som ikke er avmeldt innen fire uker før oppstart, vil ikke få refundert deltakeravgiften.
  5. Praktisk og teoretisk eksamen ved inspartum instruktørutdanning
   1. Dersom praktisk eksamen ikke blir bestått på kurs/kursdeltager avstår fra gjennomføring, får deltakeren mulighet til å sende inn eksamensbesvarelsen på video innen fire uker etter endt kurs. Dersom besvarelsen ikke godkjennes, vil deltakeren få ytterligere fire uker til å levere en ny besvarelse. Dersom deltakeren ikke får bestått eksamen etter andre innsendte video, eller ikke leverer besvarelsen til gitt innleveringsfrist, vil man kunne gå opp til eksamen ved neste oppsatte instruktørutdanning. Det vil da tilkomme et eksamensgebyr på 900 NOK.
   2. Teoretisk eksamen deles ut etter deltakerens siste kurshelg og har en innleveringsfrist på 14 dager. Dersom teoretisk eksamen ikke blir bestått, får deltakeren mulighet til å sende inn en ny eksamensbesvarelse innen nye 14 dager. Dersom besvarelsen ikke godkjennes ved andre forsøk, vil deltakeren få ytterligere 14 dager til å levere en ny besvarelse. Dersom deltakeren ikke får bestått teoretisk eksamen på to forsøk, eller ikke leverer besvarelsen til gitt innleveringsfrist, vil man kunne gå opp til eksamen ved neste oppsatte instruktørutdanning. Det vil da tilkomme et eksamensgebyr på 900 NOK.
  6. Ansvarsbegrensninger
   1. Helsetilstand
    Kunden er ansvarlig for å avgjøre om hun/han har de fysiske forutsetningene som er nødvendige for å delta på det aktuelle kurset og/eller utdanningen.
   2. Skader
    inspartum akademi er ikke ansvarlig for eventuelle skader som deltaker pådrar seg under og/eller etter bruk av tjenesten. inspartum akademi har heller ikke ansvar for indirekte skader som deltaker eventuelt pådrar seg i forbindelse med bruk av tjenesten. All aktivitet skjer på deltakers eget ansvar.
  7. Force Majeure
   inspartum akademi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor inspartum akademis kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. inspartum akademi er fritatt fra kontraktsforpliktelser og erstatningsansvar i tilfelle en force majeure-situasjon som for eksempel brann, naturkatastrofer, streik, innbrudd ol. For å kunne fritas fra ansvar skal inspartum akademi varsle kunden om situasjonen innen rimelig tid.
  8. Kansellering av tjeneste
   1. I tilfeller med for få påmeldte deltakere kan inspartum akademi kansellere den aktuelle tjenesten. inspartum akademi vil eventuelt gi informasjon om dette senest fire uker før kursstart. I tilfeller hvor tjenesten blir kansellert, refunderes 100% av deltakeravgiften til den påmeldte deltakeren. Merk at reisekostnader knyttet til kursdeltagelsen ikke refunderes.
   2. Ved kansellering av del to av inspartum instruktørutdanning (Spesialiseringshelg: inspartum løp, inspartum styrke, inspartum trinn eller inspartum sykkel), vil kunden få tilbud om å gjennomføre del 1 (første undervisningshelg) og deretter første, nye oppsatte spesielisering (inspartum løp, inspartum styrke, inspartum trinn eller inspartum sykkel).
  9. Sykdom
   Om deltakeren blir syk og derfor ikke har mulighet til å delta på hele eller deler av undervisningen kreves det legeerklæring. Deltakeren er fortsatt betalingsskyldig for hele tjenesten. Deltakeravgiften vil ikke bli tilbakebetalt, men deltaker vil få tilbud om å delta på tapt undervisning ved kurs som gjennomføres på et senere tidspunkt, men innenfor de neste 18 månedene. Hvis det imidlertid ikke skulle bli gjennomført et kurs i løpet av 18 måneder, vil kunden få tilbakebetalt deltakeravgiften i sin helhet. Gjelder ikke onlinekurs/foredrag.Hvis deltakeren blir forhindret i å levere teoretisk eksamen grunnet sykdom, kreves det legeerklæring, for å få utsatt innleveringsfrist.
inspartum-akademi-logo
inspartum engasjerer og utdanner instruktører innen gruppetrening til selv å skape nye, unike treningsopplevelser, som igjen kan inspirere til nytt engasjement og treningsglede i befolkningen.

© 2024 inspartum – inspirasjon til å skape.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av «cookies». Vi bruker «cookies» for å tilby deg en god opplevelse og hjelpe nettsiden med å fungere bedre. Les mer om vår «cookie policy» her.
cartcrossmenuchevron-down